Cele

Celami Fundacji są:

  1. Edukacja dzieci i młodzieży.
  2. Pomoc w dostępności do edukacji.
  3. Zmniejszanie nierówności w dostępie do edukacji.
  4. Działania edukacyjne i informacyjne , dotyczące podniesienia stanu wiedzy i wyrównania

  szans, zwłaszcza dzieci i młodzieży z rodzin ubogich.
  5. Współdziałanie z innymi jednostkami zajmującymi się edukacją dzieci i młodzieży.
  6. Poprawa dostępu do edukacji dzieci i młodzieży.
  7. Działania na rzecz poprawy edukacji.
  8. Zwiększenie wiedzy dzieci i młodzieży szczególnie z rodzin ubogich – poprzez działania o charakterze edukacyjnym, aktywizującym, integrującym.
  9. Wsparcie merytoryczne i współpraca z podmiotami działającymi na rzecz edukacji dzieci i młodzieży, dostępie do edukacji i wyrównywaniu szans.
  10. Wspieranie finansowe jednostek prowadzących działania edukacyjne na rzecz dzieci i młodzieży.
  11 Organizowanie i finansowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży.
  12 Wspieranie finansowe dzieci i młodzieży w celu zwiększenia ich dostępność do edukacji, w tym fundowanie stypendiów dla dzieci uzdolnionych, z rodzin ubogich itp.
  13 Wspieranie innych fundacji i podmiotów użyteczności społecznej.